لوگو ایمن موج - security wave
تصویر
عنوان
ابعاد
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
جداساز آهن ربایی | مغناطیسی تگ
جداساز آهن ربایی تگ
قطر کف و رو(mm):69-43/ارتفاع:30mm
AM / RF
-
جداساز دستی سوپرتگ
جداساز دستی سوپرتگ
195x75x108mm
AM
-
محافظ جداساز تگ مغناطیسی
محافظ جداساز تگ مغناطیسی

158x100x25mm

AM
-
عنوان
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
جداساز آهن ربایی تگ
AM / RF
-
جداساز دستی سوپرتگ
AM
-
محافظ جداساز تگ مغناطیسی
AM
-