لوگو ایمن موج - security wave
تصویر
عنوان
توضیحات
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
ایمن موج
خنثی کننده لیبل AM

خنثی سازی با امواج الکترومغناطیسی از فاصله 10 سانتیمتری

AM
-
غیرفعال ساز RF

غیرفعالسازی از فاصله 6 سانتیمتری و بدون نیاز به برخورد با سطح

RF
-
غیرفعال ساز RM

غیرفعالسازی از فاصله 6 سانتیمتری و بدون نیاز به برخورد با سطح

RM
-
عنوان
نوع
قیمت
اطلاعات بیشتر
خنثی کننده لیبل AM
AM
-
غیرفعال ساز RF
RF
-
غیرفعال ساز RM
RM
-