پروژه تگ با بند فروشگاه روسری

مشتری برندهای مختلف
صنف صاحب برند همه اصناف
محصولات استفاده شده تگ با بند

محصولات استفاده شده در تگ با بند فروشگاه روسری

pencil tag

تگ مدادی AM

pencil tag with lanyard

تگ مدادی بندی AM

TRIANGLE tag

تگ سه گوش AM