پروژه تگ با بند – چرم مشهد

محصولات استفاده شده در تگ با بند – چرم مشهد

pencil tag with lanyard

تگ مدادی بندی AM

TRIANGLE tag

تگ سه گوش AM

TRIANGLE with lanyard

تگ سه گوش AM با بند