پروژه تگ با بند

مشتری برندهای مختلف
صنف صاحب برند همه اصناف
محصولات استفاده شده تگ با بند

محصولات استفاده شده در تگ با بند

pencil tag

تگ مدادی AM

pencil tag with lanyard

تگ مدادی بندی AM

TRIANGLE tag

تگ سه گوش AM

TRIANGLE with lanyard

تگ سه گوش AM با بند