پروژه جداکننده مغناطیسی ایمن موج

صنف صاحب برند همه اصناف
محصولات استفاده شده جداکننده مغناطیسی - انواع تگ

محصولات استفاده شده در جداکننده مغناطیسی ایمن موج

detacher

جداساز آهن ربایی | مغناطیسی تگ

super tag

تگ سنسورماتیک AM سوپرتگ

golf tag

تگ گلفی AM

shell tag

تگ صدفی AM