پروژه جداکننده مغناطیسی

مشتری برندهای مختلف
صنف صاحب برند همه اصناف
محصولات استفاده شده جداکننده مغناطیسی

محصولات استفاده شده در جداکننده مغناطیسی

detacher

جداساز آهن ربایی | مغناطیسی تگ